Gooikse adviesraden willen serieus genomen worden

op zondag 14 oktober 2018 bezitten de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gooikse sportraad, jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad en gooik wereldwijd bezitten de tijd genomen om het lokale beleid in de gemeente kritisch te ontwikkelen, bij te oprichten en vooruit te lonken voor de komende 6 jaren. In het memorandum vrije tijd bezitten deze 5 raden de krachten gebundeld om de verschillenden onderdelen als één memorandum naar voor te brengen. Met deze nota proberen ze te inspireren, te informeren, te opbeuren, aanbevelingen te doen, suggesties en ideeën aan te reiken, … de adviesraden hopen dat er volop rekening zal aansprakelijk wordt met de grootte van hun memorandum. We doneren hieronder een excerpt van het memorandum weer. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als poot voor een volledig duurzaam gemeentelijk beleid de gemeente gebruikt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ( dod’s/sdg’s ) als poot om te streven naar een volledig duurzaam gemeentelijk beleid. Alle gemeentelijke beslissingen moeten getoetst wordt aan de 17 doelstellingen die alle 193 landen van de verenigde naties tezamen bezitten opgesteld. De raden bezitten odertussen het goede lijdzaam gegeven en bezitten de aanbevelingen uit dit memorandum, getoetst aan deze doelstellingen. Adviesraden actief betrekken bij het beleid de raden moeten gehoord, begrepen en serieus genomen wordt wanneer ze raad doneren over diverse thema’s. Bij het doneren van een raad vooruitzien de adviesraad in kwestie een schriftelijk gemotiveerd weerwoord van het bestuur hierbinnen de 6 weken. Het stadsbestuur vervaardiging gebruik van de expertise van de raden. De adviezen en beantwoorden wordt gepubliceerd. De eerste raden-generaal en het memorandum vrije tijd zijn de eerste voorbeelden van de wil hierbinnen de raden om te veranderen. Ze maken werk van integrale samenwerkingsverband door tenminste 1 keer per jaar een raden-generaal te ordenen waar thema’s die van bij zijn voor alle raden, besproken kunnen worden. Oneffenheid korten en rouwbeklag verhogen de gemeente streeft naar het korten van de oneffenheid door de toegankelijkheid van de activiteiten te verhogen. De gemeente communiceert zodanig dat elke inwoner zich aangesproken voelt. De gemeente streeft naar actieve rouwbeklag hierbinnen alle sectoren. Financiële en materiële steun aan verenigingen en projecten van geëngageerde gooikenaars de verscheidene raden opsporen het vitaal dat de gemeente gooik blijvend inspanning op de steun van verenigingen. De verenigingen bezitten rechtspleging op financiële ( subsidies ) en materiële steun ( uitleendienst ). Om de eigenheid van de verscheidene sectoren te achten opsporen we het vitaal dat er voor elke sector een exclusief subsidiereglement blijft waarin de rechten en plichten duidelijk noemen staan. De raden kunnen voorts autoriseren dat niet georganiseerde inwoners steun vragen. Intergemeentelijke samenwerkingsverband verlevendigen de sportregio en de jeugdregio zijn voorbeelden van goed intergemeentelijk samenwerken. Volgens ons zou het voor alle sectoren een uitgestrekte meerwaarde zijn om intergemeentelijk tezamen te werken. De gemeente dient dit te verlevendigen door steun te bieden en haar contacten te gebruiken. Duidelijke uitwerking van de vrijetijdsdiensten voor landbewoners en medewerkers als vrijetijdsraden ijveren we iedereen voor 1 boten voor vrije tijd. We zijn ervan overtuigd dat selecteren voor 1 boten reserve helderheid geel en stimuleert om volledig tezamen te werken. Daarnaast moeten we dat er in de volgende legislatuur werk gecre\xeberd wordt van optimale assistentie voor landbewoners en medewerkers. Sensibilisatie de verscheidene raden zien het als hun taak om hun achterban blijvend te sensibilisering op verscheidene domeinen. De gemeente ondersteunt actief deze initiatieven.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.